RECHTSZAAK DAMHERTEN WATERLEIDINGDUINEN

25 november 2021.
Vandaag was er in Haarlem een rechtszaak over het hertenbeheer in de AWD.  Stichting Herstel Inheems Duin vroeg de provincie om handhaving, de klacht is dat de provincie veel te lang doet over het reguleren van de hoge wildstand van de Damherten, nu al zes jaar.

 

De herten graasden nu al jarenlang het natuurgebied kaal, en het vertrappen van duizenden hoeven doet de rest.

De vertegenwoordiger van de provincie wees op het juridische verschil tussen het algemene Beheersplan voor het Natura 2000-gebied en het Faunabeheerplan, waarvoor de provincie slechts een ‘toestemming’ gaf. Hij wees er op dat het faunaplan eigenlijk los moet worden gezien van de instandhoudingsdoelstellingen die Natura 2000 voorschrijft en die niet in gevaar komen.

 

Het loopt allemaal wel los, zo leek zijn boodschap te zijn. De vele ecologische rapporten wijzen echter geheel anders uit. Daarin lees je bijvoorbeeld:

 

”Bijna de helft van de totale oppervlakte van het gekarteerde gebied kwalificeert niet als habitattype.”

”De streefdatum van voorjaar 2021 en het streefaantal van 800 Damherten lijken resp. te laat en te hoog voor behoud en herstel van de kenmerkende flora en vegetatietypen.”

”Vanuit ecologisch oogpunt heeft een nulstand van Damherten de voorkeur voor het herstel van het duin.”

”Veel struwelen en bossen bevinden zich in een vervalstadium.”

”Bosverjonging en de ontwikkeling van de bosondergroei zijn slechts kansrijk bij een nulstand van Damherten.”

 

 

Snoeihard klonk eveneens het oordeel van het OBN Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, al in 2018:

”Het is de vraag hoe lang de verschillende habitattypen nog kwalificeren, aangezien deze als gevolg van de hoge graasdruk aanzienlijk soortenarmer worden en/of kensoorten verdwijnen. Dit geldt vooral voor de duinstruwelen (duindoorn en liguster), duinbossen (nauwelijks ondergroei, geen verjonging mogelijk) en vochtige duinvalleien.”

 

 

Enfin, de rechters stelden na anderhalf uur gekissebis de provincie voor om met de Faunabeheereenheid te gaan praten. Deze zou met concrete cijfers moeten laten zien dat een versneld afschot dit seizoen, deze winter, alsnog mogelijk is, dat wil zeggen dat de streefstand van 600 tot 800 herten in het voorjaar wordt bereikt. Van een en ander is proces verbaal opgemaakt, de provincie moet binnen een week met een rapportje komen. HID moet vervolgens na een week laten weten of zij akkoord gaat met het resultaat, of toch in hoger beroep wil gaan.