Anbi gegevens

Naam Stichting

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen
Stichting Natuurbelang
RSIN. 820988509

 

Adres.

Begijnenweide 138, Heemskerk

 

Doelstelling

Het versterken van een ecologisch verantwoord beheer, waarborgen van­ natuurwaarden en stilte, alsmede het tegengaan van de recreatieve druk­ op de Amsterdamse Waterleidingduinen en alle andere Natura2000­ gebieden in de duinstreek van Noord- en Zuid-Holland, en aangrenzende­ (natuur)gebieden.

De Stichting probeert de doelstelling op onderstaande manier te bereiken.

 • Het toezien op de goede uitvoering van de Wet Natuurbescherming, in het verlengde daarvan het controleren van vergunningen en onderliggende onderzoeken en studies op onrechtmatigheden. Geconstateerde onrechtmatigheden d.m.v. een zienswijze kenbaar maken aan de verantwoordelijke instanties.
 • Het ontwikkelen en publiceren van verantwoorde visies op gebied van­ natuur en recreatie onder meer door het (laten) uitvoeren van onderzoek.
 • Het kritisch volgen en zo nodig beïnvloeden van het beleid van­ overheid, particulieren  en particuliere
 • Het kritisch volgen van en indien nodig­ tegengaan van plannen voor fiets en mountainbike paden (ATB paden)­ in gebieden buiten de AWD
 • Het streven om verharde paden en wegen in onverharde paden te veranderen
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en voorlichting; onder­ andere door middel van het onderhouden van een of meerdere websites, social media, nieuwsbrieven en informatiedagen
 • Het verkrijgen van gerechtelijke uitspraken over geschillen inzake het­beleid en beheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen en alle­ andere Natura2000 gebieden in de duinstreek van Noord en Zuid­ Holland, en aangrenzende (natuur)gebieden en het voeren van alle­ daartoe geëigende procedures  in de ruimste zin als eiser of  verweerder
 • Het stimuleren en coördineren van werkzaamheden van derden die voor­ dit doel bevorderlijk kunnen zijn
 • Het versterken van de afdelingen verantwoordelijk voor het­ natuurbeheer met ter zake kundige ecologen bij de instanties die­ verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gebieden die in de­ doelstellingen genoemd staan.

 

Beleidsplan

Beleidsplan stichting Natuurbelang

 

Namen en functie bestuursleden

H. Hobo, voorzitter.
A. Berkemeijer, penningmeester, secretaris 

 

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers werken zonder vergoeding of beloning voor de stichting. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor gemaakte kosten zoals parkeergelden, telefoonkosten, kantoorkosten. Gezien het ideële karakter van de stichting worden zij geacht dit zelf te bekostigen.
Specifiek genoemd zijn boetes, zoals parkeerboetes. Deze worden niet vergoed door de Stichting en zijn een eigen verantwoordelijkheid van vrijwilligers of bestuurders.
Wanneer bestuursleden uit hoofde van hun expertise kennis inbrengen eventueel via een bedrijf waarvan zijn (mede)eigenaar zijn wordt daarvoor geen vergoeding gegeven.

 

Actuele activiteiten in 2017 en doorlopend in 2018

Amsterdamse Waterleidingduinen.

 • Kap 1400 bomen (Pas project). Petitie en handtekeningen. Zienswijze en rechtszaak. Voorlopige voorziening gevraagd.
 • Informeren politici. Bezoek Waterleidingduinen met commissie. Amsterdam heeft n.a.v deze informatie de bosbeheervisie ongeldig verklaard.
 • Werkplan bomenkap 2017 -2018. Gemeenteraad Amsterdam heeft deze plannen voorlopig stopgezet.
 • Opname inventarisatie van de schade van nieuw aangelegd pad.
 • Fietsen op onverharde paden voor mensen met een beperking. Petitie en handtekeningen aan gemeenteraad aangeboden. Fietsen blijft mogelijk op verharde paden, onverharde paden worden uitgesloten. Verruiming aantal fietsdagen voor vergunninghouders.
 • Fietspad Binnenduinrand. Zienswijze ingediend.

Noord Hollands duingebied

 • Kap duinbos. Inventarisatie en vragen over rechtmatigheid.

PWN /Nationaal Park Zuid-Kennemerland

 • Kap bomen Heiligland en kap van dennenbos. Inventarisatie en overleg met PWN beheerder. Op ons verzoek met PWN ecologen en externe deskundige afspraken gemaakt over meer ecologisch beheer van de bossen.

Zandvoort.

 • Konijnen golfclub. Zienswijze en beroep /rechtszaak tegen afschieten konijnen Golfclub. Uitwerken alternatief  met PWN en Partij voor de Dieren.
 • Hekwerk ATB langs circuit. 4 jarig project. Handhaving gevraagd n.a.v. illegaal fietsen door Natura 2000 gebied langs circuit. In overleg met provincie en PWN en circuit is er na jaren een deugdelijk hekwerk neergezet zodat Natura2000 gebied gespaard wordt.

Velsen /Heerenduin

 • Begraafplaats Heerenduin. Controle ter plekke natuurtoets en zienswijze. Natuurmonumenten heeft plan ingetrokken.
 • Bestemmingsplan Velsen. Zienswijze. Hierdoor betere borging Natuurwaarden in Duingebied.

Schoorl, Groet, Bergen

 • Langlopend project. Voorbereiden rechtszaak. Rapport Inventarisatie zandhagedissen.
 • Fietspad langs Hargerstrandweg. Locatie opname. Zienswijze, hoorzitting. Na overleg bezwaar ingetrokken.
 • Doorlopend overleg over overlast zonnetrein.
 • Planten bomen. Handhaving gevraagd i.v.m. aanwezigheid zandhagedissen in boomplantgebied. Compromis bereikt met Staatsbosbeheer.

Texel

 • Uitbreiding ATB parcours van 7 km naar 100km. Locatie bezoeken. Na overleg met betrokkenen compromis bereikt. Zeer gevoelige delen zijn uit de route gehaald.

Heesmkerk.

 • Verbinding A8-A9. Zienswijze i.v.m gevolgen voor natuurgebieden door stikstof depositie.
 • Vleermuizen onderzoek Marquette,

Adviesprojecten

 • ATB Drenthe, Fietspad Zeeland, Egmond aan Zee, bouwproject.

 

Uitgeoefende activiteiten in 2016.

Via Facebook en Twitter is de achterban geïnformeerd over relevante onderwerpen aangaande de natuur in Nederland.

 • Bestuderen van invloed van aanleg nieuwe ingang Amsterdamse Waterleidingduinen bij Langevelderslag.
 • Onderzoek naar de gevolgen van een begraafplaats in Heerenduin bij Velsen voor de natuurwaarden. Bezwaarprocedure ingezet i.v.m vergunning voor Natuurbeschermingswet.
 • Uitvoeren van ecologisch onderzoek i.v.m de voorgenomen aanleg van het fietspad door de Waterleidingduinen.
 • Voorbereiden en voeren van een beroepsprocedure bij de Rechtbank i.v.m aanleg van het fietspad door de Waterleidingduinen. Dit is een doorlopend project dat in 2009 is gestart.
 • Inventariseren van gedode Zandhagedissen en andere dieren op fietspaden in de Schoorlse Duinen, Noord-Hollands duingebied en Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
 • Maken bezwaarprocedure i.v.m. vergunning voor 100 km Mountainbike tracé op Texel. Voeren van overleg met betrokken instanties.
 • Overleg met en advisering van belanggroepering inzake boskap 100 hectare in Schoorlse Duinen.
 • Overleg met en advisering van belanggroeperingen inzake verschillende Natuurbegraafplaatsen .o.a Bonnenpolder in Zuid-Holland.
 • Inspraak inzake bosbeheervisie Waterleidingduinen, overleg belanghebbenden.
 • Onderzoek naar een mogelijk mountainbike pad in Meijendel in Zuid-Holland ter plaatse. Informeren bezoekers ter plaatse d.m.v gesprekken en flyeren.
 • Onderzoek naar de relevantie van PAS i.v.m vergunningen.
 • Onderzoek naar recreatieve ontwikkelingen in Schoorlse Duinen. Bezwaarprocedure tegen vergunning recreatie trein Schoorlse Duinen.
 • Maken van foto- en videomateriaal om achterban te informeren. Bijvoorbeeld video van Zandhagedissen en recreatie.
 • Informeren politieke partijen bij relevante projecten (Schoorlse Duinen)
 • Onderzoek naar de gevolgen van een begraafplaats in Heerenduin bij Velsen voor de natuurwaarden. Bezwaarprocedure ingezet i.v.m bestemmingsplan Velsen -Duingebied.
 • Het doen van verkeerstellingen m.b.t de bezwaarprocedure fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen
 • Onderzoek en zienswijze m.b.t. mountainbikeroute Schoorlse duinen

 

Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2013

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2014

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2015

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2016

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2017