Anbi gegevens

Naam Stichting

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen
Stichting Natuurbelang
RSIN. 820988509

Adres.

Lacerta,  Heemskerk

Doelstelling

Het versterken van een ecologisch verantwoord beheer, waarborgen van­ natuurwaarden en stilte, alsmede het tegengaan van de recreatieve druk­ op de Amsterdamse Waterleidingduinen en alle andere Natura 2000-gebieden in de duinstreek van Noord- en Zuid-Holland, en aangrenzende (natuur)gebieden.

De Stichting probeert de doelstelling op onderstaande manier te bereiken.

 • Het toezien op de goede uitvoering van de Wet Natuurbescherming, in het verlengde daarvan het controleren van vergunningen en onderliggende onderzoeken en studies op onrechtmatigheden. Geconstateerde onrechtmatigheden d.m.v. een zienswijze kenbaar maken aan de verantwoordelijke instanties.
 • Het ontwikkelen en publiceren van verantwoorde visies op gebied van­ natuur en recreatie onder meer door het (laten) uitvoeren van onderzoek.
 • Het kritisch volgen en zo nodig beïnvloeden van het beleid van­ overheid, particulieren  en particuliere
 • Het kritisch volgen van en indien nodig­ tegengaan van plannen voor fiets en mountainbike paden (ATB paden)­ in gebieden buiten de AWD
 • Het streven om verharde paden en wegen in onverharde paden te veranderen
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en voorlichting; onder­ andere door middel van het onderhouden van een of meerdere websites, social media, nieuwsbrieven en informatiedagen
 • Het verkrijgen van gerechtelijke uitspraken over geschillen inzake het­beleid en beheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen en alle­ andere Natura 2000-gebieden in de duinstreek van Noord en Zuid­ Holland, en aangrenzende (natuur)gebieden en het voeren van alle­ daartoe geëigende procedures  in de ruimste zin als eiser of  verweerder
 • Het stimuleren en coördineren van werkzaamheden van derden die voor­ dit doel bevorderlijk kunnen zijn
 • Het versterken van de afdelingen verantwoordelijk voor het­ natuurbeheer met ter zake kundige ecologen bij de instanties die­ verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gebieden die in de­ doelstellingen genoemd staan.
Beleidsplan

Beleidsplan stichting Natuurbelang

Namen en functie bestuursleden

H. Hobo, voorzitter.
A. Berkemeijer, penningmeester, secretaris 

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers werken zonder vergoeding of beloning voor de stichting. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor gemaakte kosten zoals parkeergelden, telefoonkosten, kantoorkosten. Gezien het ideële karakter van de stichting worden zij geacht dit zelf te bekostigen.
Specifiek genoemd zijn boetes, zoals parkeerboetes. Deze worden niet vergoed door de Stichting en zijn een eigen verantwoordelijkheid van vrijwilligers of bestuurders.
Wanneer bestuursleden uit hoofde van hun expertise kennis inbrengen eventueel via een bedrijf waarvan zijn (mede)eigenaar zijn wordt daarvoor geen vergoeding gegeven.

Actuele activiteiten in 2017 en doorlopend in 2019

Amsterdamse Waterleidingduinen.

 • Kap 1400 bomen (Pas project). Petitie en handtekeningen. Zienswijze en rechtszaak. Voorlopige voorziening gevraagd.
 • Informeren politici. Bezoek Waterleidingduinen met commissie. Amsterdam heeft n.a.v deze informatie de bosbeheervisie ongeldig verklaard.
 • Werkplan bomenkap 2017 -2018. Gemeenteraad Amsterdam heeft deze plannen voorlopig stopgezet.
 • Opname inventarisatie van de schade van nieuw aangelegd pad.
 • Fietsen op onverharde paden voor mensen met een beperking. Petitie en handtekeningen aan gemeenteraad aangeboden. Fietsen blijft mogelijk op verharde paden, onverharde paden worden uitgesloten. Verruiming aantal fietsdagen voor vergunninghouders.
 • Fietspad Binnenduinrand. Zienswijze ingediend.

Noord Hollands duingebied

 • Kap duinbos. Inventarisatie en vragen over rechtmatigheid.

PWN /Nationaal Park Zuid-Kennemerland

 • Kap bomen Heiligland en kap van dennenbos. Inventarisatie en overleg met PWN beheerder. Op ons verzoek met PWN ecologen en externe deskundige afspraken gemaakt over meer ecologisch beheer van de bossen.

Zandvoort.

 • Konijnen golfclub. Zienswijze en beroep /rechtszaak tegen afschieten konijnen Golfclub. Uitwerken alternatief  met PWN en Partij voor de Dieren.
 • Hekwerk ATB langs circuit. 4 jarig project. Handhaving gevraagd n.a.v. illegaal fietsen door Natura 2000 gebied langs circuit. In overleg met provincie en PWN en circuit is er na jaren een deugdelijk hekwerk neergezet zodat Natura2000 gebied gespaard wordt.

Velsen /Heerenduin

 • Begraafplaats Heerenduin. Controle ter plekke natuurtoets en zienswijze. Natuurmonumenten heeft plan ingetrokken.
 • Bestemmingsplan Velsen. Zienswijze. Hierdoor betere borging Natuurwaarden in Duingebied.

Schoorl, Groet, Bergen

 • Langlopend project. Voorbereiden rechtszaak. Rapport Inventarisatie zandhagedissen.
 • Fietspad langs Hargerstrandweg. Locatie opname. Zienswijze, hoorzitting. Na overleg bezwaar ingetrokken.
 • Doorlopend overleg over overlast zonnetrein.
 • Planten bomen. Handhaving gevraagd i.v.m. aanwezigheid zandhagedissen in boomplantgebied. Compromis bereikt met Staatsbosbeheer.

Texel

 • Uitbreiding ATB parcours van 7 km naar 100km. Locatie bezoeken. Na overleg met betrokkenen compromis bereikt. Zeer gevoelige delen zijn uit de route gehaald.

Heesmkerk.

 • Verbinding A8-A9. Zienswijze i.v.m gevolgen voor natuurgebieden door stikstof depositie.
 • Vleermuizen onderzoek Marquette,

Adviesprojecten

 • ATB Drenthe, Fietspad Zeeland, Egmond aan Zee, bouwproject.
Uitgeoefende activiteiten in 2016.

Via Facebook en Twitter is de achterban geïnformeerd over relevante onderwerpen aangaande de natuur in Nederland.

 • Bestuderen van invloed van aanleg nieuwe ingang Amsterdamse Waterleidingduinen bij Langevelderslag.
 • Onderzoek naar de gevolgen van een begraafplaats in Heerenduin bij Velsen voor de natuurwaarden. Bezwaarprocedure ingezet i.v.m vergunning voor Natuurbeschermingswet.
 • Uitvoeren van ecologisch onderzoek i.v.m de voorgenomen aanleg van het fietspad door de Waterleidingduinen.
 • Voorbereiden en voeren van een beroepsprocedure bij de Rechtbank i.v.m aanleg van het fietspad door de Waterleidingduinen. Dit is een doorlopend project dat in 2009 is gestart.
 • Inventariseren van gedode Zandhagedissen en andere dieren op fietspaden in de Schoorlse Duinen, Noord-Hollands duingebied en Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
 • Maken bezwaarprocedure i.v.m. vergunning voor 100 km Mountainbike tracé op Texel. Voeren van overleg met betrokken instanties.
 • Overleg met en advisering van belanggroepering inzake boskap 100 hectare in Schoorlse Duinen.
 • Overleg met en advisering van belanggroeperingen inzake verschillende Natuurbegraafplaatsen .o.a Bonnenpolder in Zuid-Holland.
 • Inspraak inzake bosbeheervisie Waterleidingduinen, overleg belanghebbenden.
 • Onderzoek naar een mogelijk mountainbike pad in Meijendel in Zuid-Holland ter plaatse. Informeren bezoekers ter plaatse d.m.v gesprekken en flyeren.
 • Onderzoek naar de relevantie van PAS i.v.m vergunningen.
 • Onderzoek naar recreatieve ontwikkelingen in Schoorlse Duinen. Bezwaarprocedure tegen vergunning recreatie trein Schoorlse Duinen.
 • Maken van foto- en videomateriaal om achterban te informeren. Bijvoorbeeld video van Zandhagedissen en recreatie.
 • Informeren politieke partijen bij relevante projecten (Schoorlse Duinen)
 • Onderzoek naar de gevolgen van een begraafplaats in Heerenduin bij Velsen voor de natuurwaarden. Bezwaarprocedure ingezet i.v.m bestemmingsplan Velsen -Duingebied.
 • Het doen van verkeerstellingen m.b.t de bezwaarprocedure fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen
 • Onderzoek en zienswijze m.b.t. mountainbikeroute Schoorlse duinen
Activiteiten 2017
 • Ten behoeve van de procedures inzake fietspad door de Waterleidingduinen zijn er diverse zaken gevoerd. Handhaving, beroep etc.
 • Er zijn in de Waterleidingduinen procedures gevoerd om voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de aanleg van het fietspad tegen te houden.
 • Voor Texel is verder onderzoek gedaan naar de mountainbikeroute en de invloed ervan op de natuur. Hiervoor is veel overleg geweest met onze ecoloog en zijn diverse bezoeken aan het gebied gebracht.Er is overleg geweest met de mountainbikegroep ter plaatse en de voorzitter van Nationaal Park Texel. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een compromis.
 • Er is verder eigen onderzoek verricht naar de effecten van een natuurbegraafplaats nabij Velsen die Natuurmonumenten wilde realiseren naast Westerveld. Uit eigen onderzoek bleek een grote schade in het beschermde Duinbos. Er zijn bezwaren ingediend wat erin resulteerde dat Natuurmonumenten het project beëindigde.
 • Er is een juridische procedure opgestart om het afschot van circa 3000 konijnen op de Kennemer golfclub tegen te gaan.
 • Maken van foto- en videomateriaal om achterban te informeren. Bijvoorbeeld video van Zandhagedissen en recreatie.
 • Informeren politieke partijen bij relevante projecten (Schoorlse Duinen)
 • Advisering van diverse lokale actiegroepen.
Activiteiten 2018
 • Er is een juridische procedure afgerond om het afschot van circa 3000 konijnen op de Kennemer golfclub te verhinderen. Helaas is deze zaak verloren. O.a door onvoldoende fondsen kon geen ecologische studie worden uitgevoerd.
 • Er is veel overleg geweest met politici in Amsterdam i.v.m. de bosvisie voor de Waterleidingduinen. we zijn betrokken geweest bij een commissiebezoek van Amsterdamse commissieleden in de Waterleidingduinen. Dit heeft geresulteerd in een afwijzing van de bosvisie door Amsterdam in 2018. Omdat deze teveel was gebaseerd op bosbouw methoden en veel verlies van bomen zou betekenen.
 • Handtekeningen verzameld en aangeboden aan Amsterdam i.v.m. voorgenomen kap van bomen in de Waterleidingduinen.
 • Handtekeningen verzameld en aangeboden aan politici i.v.m. het voornemen om fietsen toe te staan op onverharde paden in de Waterleidingduinen.
 • Juridische procedure Waterleidingduinen m.b.t. kap van 2000 bomen en onvoldoende onderzoek naar de ecologische gevolgen.
 • Er zijn juridische zaken gevoerd m.b.t. Schoorlse Duinen en er is overleg gevoerd met lokale groepen.
 • Maken van foto- en videomateriaal om achterban te informeren. Bijvoorbeeld video van Zandhagedissen en recreatie.
 • Informeren en begeleiden van  lokale actiegroep die zich verzet tegen een fietspad door een natuurgebied in Zeeland.
 • Handhaving en onderzoek naar het illegale wandelpad door de duinen nabij Langevelderslag.
 • Deelname aan een overleggroep Waterleidingduinen
Activiteiten 2019
 • De Stichting heeft deelgenomen aan een wandeling georganiseerd door Extinction Rebellion en heeft daarbij ook interviews afgenomen en dit gepubliceerd op Facebook. Aandacht voor het klimaat is van belang omdat dit een grote invloed heeft op de natuurgebieden waar de stichting bescherming aan wil geven.
 • Er zijn diverse interviews geweest in dagbladen, zoals Trouw en NH Dagblad m.b.t. circuit Zandvoort.
 • In overleg met RTL is er een WOB verzoek gedaan naar de juridische kosten die de provincie maakt.
 • De stichting heeft particulieren en andere stichtingen advies gegeven over uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld vragen m.b.t. de Wet natuurbescherming en interpretatie daarvan en vragen over mountainbike routes, fietspaden en beschermde diersoorten.
 • Er is een compromis bereikt in de rechtszaak m.b.t de kap van 2000 bomen in de Waterleidingduinen
 • Een voorstel voor een nieuw fietspad  door de AWD is door de Stichting middels diverse gesprekken met politici en inspraaksessies niet doorgegaan. De gemeente Haarlem verzet zich tegen de plannen.
 • Een voorstel voor een nieuw ruiterpad is in bespreking. De ecologische gevolgen zijn met ecologen doorgenomen.
 • Overleg met de gemeente Haarlem i.v.m. bedreiging van vleermuizen door bomenkap Brouwersvaart. Deze zaak is voor de stichting van belang omdat deze foerageerroute richting de duinen loopt.
 • Er is overleg gevoerd met bewoners i.v.m. de ontwikkelingen van recreatiegebied Twiske. Evenementen waar vergunning voor wordt aangevraagd kunnen een aanzienlijk belasting vormen voor het gebied. Een camping die men wil realiseren zal eveneens een verstoring geven.
 • Deelname aan een overleggroep Waterleidingduinen
Activiteiten 2020
 • Er zijn diverse interviews geweest in belangrijke bladen, zoals Trouw en NH Dagblad i.v.m. vervolg/evaluatie inenten iepen en de zaak m.b.t. circuit Zandvoort.
 • Er is medewerking verleend aan de uitzending De Monitor i.v.m. Sallandse Heuvelrug.
 • De stichting heeft particulieren en andere stichtingen advies gegeven over uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld vragen m.b.t. de Wet natuurbescherming en interpretatie daarvan en vragen over mountainbike routes, fietspaden en beschermde diersoorten.
 • Advieswerkzaamheden voor Stichting Bescherming Cultureel erfgoed Zuid-Kennemerland i.v.m. stikstofproductie Dennenheuvel bouwproject.
 • Er zijn verschillende bezwaren ingediend voor plannen die een negatieve impact hebben op de natuur.
 • v.m. de ontwikkelingen van recreatiegebied Twiske zijn er diverse bijeenkomsten geweest, en is onderzoek geïnitieerd.
 • Voor Stichting Hart voor Twiske hebben wij rapporten gemaakt over verstoring van vleermuizen, de noordse woelmuis en de impact van festival geluid in dit gebied. Tevens is de juridische procedure begeleid.
 • Stichting Natuuralert heeft ons gevraagd een aantal zaken te begeleiden. Dat gaat dan om onderzoek, voorbereiden juridische procedures, indienen van handhaving en overleg met juristen.
 • Lopende het jaar is er veelvuldig overleg met andere stichtingen en deskundigen geweest over lopende projecten.
 • Overleg met PWN m.b.t. lopende projecten.
 • Er is regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens commissievergaderingen in te spreken.
 • Deelname overleggroep Waterleidingduinen
 • Deelname overleg gemeente Haarlem Groenplatform, o.a m.b.t. maaibeleid, natuurinclusief bouwen, groen in de stad, klimaatadaptie.

Activiteiten 2021

 • De stichting heeft particulieren en andere stichtingen advies gegeven over uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld vragen m.b.t. de Wet natuurbescherming en interpretatie daarvan en vragen over mountainbike routes, fietspaden en beschermde diersoorten.
 • Er zijn verschillende bezwaren ingediend voor plannen die een negatieve impact hebben op de natuur.
  I.v.m. de ontwikkelingen van recreatiegebied Twiske zijn er diverse bijeenkomsten geweest, en is onderzoek geïnitieerd.
  Twiske.
 • Kap beuken van de Beukenlaan Leersum, advies
 • Meegewerkt aan klankbordgroep AWD. 
 • Onderzoek en bezwaar i.v.m opheffen manage Naaldenveld, bezwaar gemaakt. 
 • Protest aangetekend tegen plannen om een fietspad in de Waterleidingduinen te realiseren. Motie gemeente Haarlem hiertegen. 
 • Protest aangetekend tegen Bosbeheervisie Waterleidingduinen bij gemeenteraad Amsterdam. 
 • Advies gegeven i.v.m bomenkap Paleis ’t Loo.
 • Advies gegeven i.v.m. aanvraag ruiterpad Waterleidingduinen. Ecologisch onderzoek. 
 • Onderzoek naar schade damhertenin deWaterleidingduinen in samenwerking met stichting Herstel Inheems Duin als voorbereiding op juridische procedure. 
 • Voor Stichting Hart voor Twiske hebben wij rapporten gemaakt over verstoring van vleermuizen, de noordse woelmuis en de impact van festival geluid in dit gebied. Tevens is de juridische procedure begeleid.
 • Stichting Natuuralert heeft ons gevraagd een aantal zaken te begeleiden. Dat gaat dan om onderzoek, voorbereiden juridische procedures, indienen van handhaving en overleg met juristen.
  Lopende het jaar is er veelvuldig overleg met andere stichtingen en deskundigen geweest over lopende projecten.
 • Overleg gemeenten. Er is regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens commissievergaderingen in te spreken.
Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2013

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2014

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2015

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2016

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2017

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2018

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2019

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2020

Financieel jaarverslag Natuurbelang 2021