Beleidsplan

Beleidsplan stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen

Werkzaamheden.

De stichting informeert via Facebook, Twitter en de website over de natuur in het algemeen en over projecten die de natuur aangaan in Noord- en Zuid-Holland. Tegen projecten die een bewezen negatief effect op de natuurwaarden hebben wordt bezwaar gemaakt. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het indienen zienswijzen en het voeren beroepsprocedures.Soms worden er ecologische onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van plannen welke dan als basis kunnen dienen voor bezwaarprocedures. Die onderzoeken geven dieper inzicht in de mate van verstoring en worden uitgevoerd door extern ingehuurde deskundigen.

Doen van onderzoek naar relatie recreatie en natuur. Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van de invloed van recreatie op het leefgebied van Zandhagedissen. D.m.v van telrondes wordt bijgehouden hoeveel dieren op bepaalde plaatsen leven. Daarnaast wordt geïnventariseerd hoeveel dieren worden gedood door de directe invloed van recreatie.

  • Werving geld.
    De stichting werft passief geld door  bij Facebook berichten te vermelden dat donaties gedaan kunnen worden.
  • De stichting werft actief geld door bij lopende projecten ter plaatse bij het informeren van de bevolking te vragen donaties te doen.

Beheer vermogen.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester en het bestuur. De penningmeester legt jaarlijks aan het bestuur verantwoording af over het te voeren financieel beleid.

Besteding vermogen.
Het vermogen wordt projectmatig besteed. Per project wordt een budget vastgesteld welke door donaties moet worden opgebracht. Jaarlijks wordt geïnventariseerd wat de balans is per project.