Wat is de gemeente Amsterdam van plan met de bossen in de Waterleidingduinen, 680 hectare groot?

Waternet wilde de duinbossen aanvankelijk bestemmen voor de houtproductie. De hoofdstad stak hier met een veto een stokje voor. Maar opnieuw probeert Waternet hout te gaan kappen. De reden is nu de verhoging van de biodiversiteit. Waternet echter ziet zelf in dat alle maatregelen eigenlijk overbodig zijn.

 

Correspondent; Stichting Herstel Inheems Duin.

BOOMVERJONGING GAAT VANZELF

In het tijdschrift Natuuronderzoek, maart 2017, stelt Waternet:
‘’Zonder beheer zullen deze bossen zich op langere termijn verder ontwikkelen naar meer natuurlijke bossen.’’  –

Juist! Maar waarom dan al die maatregelen? Waarom moeten er open plekken in het bos uitgekapt worden voor ’bosverjonging’, terwijl dit zelfs volgens Waternets bosvisie ’Bos in de Duinen’, van 23 Juli 2018, niet nodig is:


‘’Gezien het hoge aandeel eiken, esdoorns en dennen zijn er geen zorgen nodig over het duurzaam voortbestaan van de AWD-bossen, deze soorten kunnen een hoge leeftijd bereiken. Actieve bosverjonging is voor deze soorten dus niet nodig.’’


Eens! Vervolgens is daar de wens om in de rest van het bos te dunnen. Is dat niet vreemd? Tientallen miljoenen jaren evolutie bestaat er bos, zonder mens. Bomen verdringen elkaar, een deel sterft op stam. Dit natuurlijke proces heet zelfdunning. De natuur dunt in natuurbos, niét de beheerder.


VOORKOM VERSLECHTERING VAN DE BODEMKWALITEIT

In het concept ’Werkplan bosbeheer AWD 2018-2019: werkblok 1’, van 21 juni 2018, staat te lezen, dat het hout dat vrijkomt bij het maken van verjongingsgaten ‘grotendeels’ wordt afgevoerd. Als Amsterdam maling heeft aan de wet, dan komt zij daar achter!

De duinbossen staan op arme zandgronden. Die hebben ernstig te lijden van nutriëntenverlies. Oorzaak is de verzuring, óók door stikstofdepositie. Deze werkt zowel bemestend áls verzurend. Kennisnetwerk OBN stelt in de brochure ’Arme bossen verdienen beter’ onomwonden vast:

‘’In het huidig droog zandlandschap is sprake van subtiele nutriëntenbalansen die gemakkelijk verstoord kunnen worden, bijvoorbeeld ook door afvoer met houtoogst.’’
‘’Er is becijferd dat oogst van stamhout alleen al kan leiden tot een negatieve balans van verschillende elementen.’’

Met het uitslepen van stammen kom je dus onherroepelijk in conflict met de kernopgave van Natura 2000, de ‘gunstige staat van instandhouding’. Het OBN-rapport concludeert:

‘’Het grote belang van dikker staand en liggend dood hout voor de biodiversiteit van bossen is al veel langer onderkend, dus ook dat moet zoveel mogelijk in het bos blijven.’’

De traditionele nutsdwang tot houtafvoer belet niet dat Waternet een groot bosgeweten heeft! Wat zegt het namelijk in zijn visie Bos in de Duinen, onder het kopje Doelstelling:

‘’Instandhouding betekent vooraleerst [vooraleerst!-red.] de bescherming van de bosbodem en zijn natuurlijke ontwikkelingsprocessen.’’

DE NATUUR KENT OOK ARME BOSTYPEN

Het verhogen van de biodiversiteit door soorten aan te planten is een ander argument om gaten te creëren. Tevens is het bedoeld om de bodem te verrijken. De armere bostypen echter danken hun natuurwaarde onder andere aan het kenmerk van een vrij arme soortensamenstelling. Ook de kenmerkende, van nature enigszins zure humuslaag van het eikenbos moet je niet kunstmatig willen ’verbeteren’. Geplande soortenverrijking, laat dat over aan een plantsoendienst.

In de toekomst wil Waternet steeds weer een ander bosdeel op de schop nemen. Om zogenaamd te verrijken. En continu onrust in het bos. En overal rasters die tegen vraat van Damherten beschermen. Hekken en rasters staan genoeg om tuinen. In een natuurlijk landschap oogt het van geen kant. Het tast het gevoel voor ongereptheid aan.

Hoe gek het klinkt, wederom treft de visie Bos in de Duinen op dit punt doel!

‘’Bossen waar lange tijd niet in is gewerkt stralen vaak meer rust uit. Het beeld van de ongereptheid wordt herkend en gewaardeerd.’’
‘’Mensen hechten aan ‘ongereptheid’ van het bos.’’

Welaan, gemeenteraadsleden van Amsterdam. Wat let u om Waternet zijn zin te geven?
Door aan de duinbossen de hoog gewaardeerde natuurkwaliteit ‘ongerept’ toe te kennen. Door het wilde ongeschonden natuurbos zichzelf te laten ontwikkelen!

 

November 2018