Vlieland past plannen voor fietspad aan

In juni 2017 maakte Vlieland bekend een fietspad langs de kust meer landinwaarts te willen  verleggen. De nieuwe route zou echter dwars door een tapuiten populatie voeren met nadelige gevolgen voor die populatie. ( zie  fietspad in Vlieland bedreigt Tapuit )

De aankondiging kwam Juist terwijl gedeputeerd Dhr. Tekin van Noord-Holland had aangegeven de Tapuit veel beter te willen gaan beschermen. (zie: actie voor de Tapuit)

De tapuit kan zeker als gidssoort voor gezonde, levende duinen worden beschouwd. Wanneer er tapuiten in de duinen broeden, dan is er ook een gevarieerd aanbod van insecten en is de vegetatie gevarieerd.

In heel Nederland is het aantal broedparen van  de tapuit in de jaren  ’90 heel sterk afgenomen. De grafiek met de broedvogelindex voor de tapuit is veelzeggend. Van  de duizenden broedparen  in de zeventiger jaren waren in 2012 nog rond de 260 à 290 paartjes in heel Nederland over

Op Vlieland lijkt de situatie voor de tapuit daarentegen hoopvol. Tussen 2001 en 2015 schommelt de broedpopulatie tussen de ongeveer 15 en 27. In 2017 hebben op Vlieland er 22 tapuitenparen gebroed (mondelinge mededeling Carl Zuhorn SBB). Doelstelling is 35 broedparen.

Nieuw tapuiten vriendelijk plan

Een slecht gekozen moment dus van Vlieland in 2017. Er kwam dan ook kritiek op het plan van verschillende kanten. Niet alleen van ons, ook Staatsbosbeheer was nogal ongelukkig met de plannen.

Vlieland nam de kritiek ter harte en heeft daarop het plan ingetrokken en samen met Staatsbosbeheer en de provincie Friesland een nieuw plan gemaakt wat de tapuiten ontziet. Het nieuwe plan verlegt het fietspad van de zeezijde veel meer landinwaarts zodat de tapuiten alle ruimte krijgen en de populatie niet in gevaar komt.

Het verleggen van het fietspad is onderdeel van een compleet Natura-2000 plan voor Vlieland. Veel natuur is door de toenemende stikstof namelijk verruigd.

 

 

Met plaggen, begrazing en het stimuleren van verstuiving kunnen de duinen een impuls krijgen. Hieronder een artist impression hoe men dat ziet.

 

In z’n algemeenheid gesteld zijn de maatregelen in de duinen van Vlieland gericht op:

  • Het behoud of ontwikkeling van een open en gevarieerd levend duinlandschap en het behoud of ontwikkeling van de rijkdom aan de wilde planten en dieren van het open duin (biodiversiteit). Met respect voor de cultuurhistorie en verhalen van het eiland en haar bewoners.
  • Een gevarieerd, avontuurlijk landschap waar men volop van kan genieten.
  • Uitgangspunt bij de maatregelen is dat vooral de natuurlijke processen het werk (gaan) doen. Alleen dan kan de natuur duurzaam behouden blijven.

Waarom moet het fietspad verplaatst worden.

Het fietspad raakt op een aantal punten geregeld in meer of mindere mate met zand bedolven. Vooral bij de strandovergang op de kruising met het Pad van 20. Daarom wil de gemeente het fietspad graag uit de verstuivingszone verplaatsen. Dat zand is lastig voor de fietsers en Staatsbosbeheer haalt dat zand dan ook af en toe weg. Daardoor kan dat zand niet de duinen in waaien en blijven de duinen kalkarm. Die extra kalk is nodig om planten meer kans te geven en zelfs is het indirect gunstig voor de konijnen.  Die verstuiving is dus juist wenselijk voor de kwaliteit van de natuur in de duinen en daarmee voor de Natura 2000-doelen. Dit kan echter niet goed gerealiseerd worden doordat het fietspad voor een groot gedeelte te dicht achter de zeereep ligt. Het fietspad vormt dus ook een knelpunt voor de Natura 2000 doelen.

Door het fietspad te verplaatsen kunnen meerdere vliegen in één klap worden geslagen:

  • Meer ruimte voor verstuiving vanuit de zeereep.
  • Meegroeien met de stijging van de zeespiegel
  • Ontwikkeling van een dynamisch levend
  • Kwaliteitsverbetering open duingebied achter de zeereep, m.n. grijze duinen. Impuls voor het leefgebied de tapuit en het
  • Minder onderhoudskosten aan het
  • Een nieuw en ook aantrekkelijk tracé voor de recreatieve

Ter weerszijden van het Pad van 20 is het de bedoeling om het fietspad een stuk naar het zuiden te verleggen (zie kaart figuur 4.5 en 4.7). Voor het geheel is een integraal plan gemaakt om meer ruimte voor natuur en voor het fietspad te scheppen (zie voorgaande teksten en kaarten). De ruimte die ont- staat wanneer het fietspad is verplaatst, kan namelijk goed worden benut om de verstuiving vanuit de zeereep te stimuleren. Het is de bedoeling om ten oosten van de strandovergang een of twee kerven   te maken. Zodoende kunnen de Natura 2000 doelen hier beter, over grotere oppervlakte en duurzamer worden gerealiseerd dan zonder verplaatsing van het fietspad. Een duidelijke win-win situatie dus.

 

Nalezen.

Uitwerking Natura 2000 / PAS maatregelen begrazing, plaggen, chopperen en  verstuiving Vlieland (PDF)

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *