2017 Bomenvisie Waterleidingduinen

 Waternet maakt bomenvisie bekend.

Update november 2017, goed nieuws
April 2017.

Dood en levend hout dient het natuurbos, niet de vermolmde bankjes van de recreant.

Dit prachtige Esdoornbos is reeds aangestipt om te worden gekapt (locatie Renbaanveld, nabij van der Vlietkanaal)

November 2017.
Raadscommissie Amsterdam accepteert bosbeheervisie in huidige vorm niet, visie moet herschreven worden.

Wat eraan vooraf ging.
Nadat wij de plannen voor de bosbeheervisie in handen kregen heeft er uitgebreid overleg plaatsgevonden met verschillende politieke partijen in Amsterdam. Zij schokken ook van de bosbeheervisie die bol stond met termen die duidelijk aangaven dat alle bossen in de Waterleidingduinen een productiebestemming zou krijgen. Termen in het rapport als ; ‘productie’, ‘rechte stammen’ en ‘kwaliteitshout’ waren duidelijk genoeg.

Rol Waternet.
Toch hield Waternet, vertegenwoordigd door Dhr. Cousin vol dat de bosbeheervisie geen schade aan de natuur zou geven en de natuurdoelstelling bovenaan stond. De commissie heeft daarom een werkbezoek aan de Waterleidingduinen gebracht waar ook stichting Natuurbelang aanwezig was vertegenwoordigd door drie personen waaronder en twee ecologen. Tijdens het werkbezoek werden kritische vragen gesteld door de commissieleden. Uiteindelijk besloot de commissie de hele bosbeheervisie niet te accepteren en wachten op een verbeterde versie.

Rol van de diverse partijen.
Dankzij de Partij voor de dieren en speciaal Joyce van Heijningen is de bosbeheervisie op de agenda van de Amsterdamse raadscommissie gezet. Hierdoor konden ook andere partijen er over meedenken. D66 stelde kritische vragen evenals CDA. Tegen de plannen waren uiteindelijk Groenlinks, SP, PvdA en PvdD en CDA.

Rol stichting Natuurbelang.
Wij hebben zeer actief met de verschillende partijen om de tafel gezeten om de bosbeheervisie door te spreken en de duidelijke productiedoelstelling erin naar voren te brengen. De inbreng van onze ecologen was uiteraard van groot belang.  Dit was pas mogelijk nadat wij de plannen in handen hadden gekregen. De bosbeheervisie wordt uitgevoerd als standaard beheer en daardoor is er geen vergunning nodig en zijn de plannen niet openbaar. Op manier kunnen dit soort ingrijpende plannen ongewijzigd alle inspraak en commissies passeren. Uiteraard zijn wij bij de raadsvergaderingen aanwezig en zo nodig beantwoorden we vragen van de commissieleden.

wij houden de voortgang van de verbeterde versie in de gaten.

Medio 2017.
Tienduizenden bomen gaan gekapt worden vanaf september 2017.
Waternet heeft in april 2017 de bosbeheer visie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiek punten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, er geen verder overleg geweest met de klankbordgroep. Het natuurgebied wordt als houtproductiebos gebruikt

Waternet heeft in april 2017 de bosbeheervisie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiekpunten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, verder is er verder geen overleg geweest met de klankbordgroep. Waternet stelt geen prijs op verder overleg.

Dat ervaren wij als zorgwekkend.
De Waterleidingduinen wordt deels gezien als een productiebos. In onze ogen mag een Natura 2000-natuurgebied nooit en te nimmer een productiebos worden.


STEUN dit PROJECT financieel. Met een kleine bijdrage help u al enorm.

Donaties voor dit project worden gebruikt voor juridische kosten


Volkomen krom, dat waar de overheidsbossen al voornamelijk de houtproductie ten dienste staan (de staatsbossen: voor minimaal tweederde dienen deze houtproductiefunctie, en het eenderde deel waar het accent op natuurbeheer ligt, moet eveneens enige houtoogst leveren) daarnaast Natura 2000-gebieden een ”continu houtstroom” moeten gaan geven (bron; blz. 50 van de Bosvisie AWD 2016-2027). Zie ook Waternet infopagina bosbeheer.

Waternet wil aan “duurzame houtwinning” gaan doen en de bossen dus in productiebossen gaan omvormen.

Waternet wil volgens hun plannen zelfvoorzienend zijn qua hout. Dit is zeer zorgelijk omdat niemand weet om hoeveel hout het gaat en op welke manier de natuurwaarden gewaarborgd worden. Zoals het nu gaat zien we aan de enorme kap van populieren al dat nergens rekening mee gehouden wordt, het hout verkocht wordt aan aannemers en dat veel holenbroeders verdwijnen.

 


Waternet wil bomen kappen die onveilig zouden zijn. De achterliggende gedachte is hier dat recreëren veilig moet zijn.  In de bomenvisie is echter geen duidelijk richtlijn te vinden wanneer een boom als onveilig wordt gezien wat willekeur in de hand kan werken. Daarnaast zijn wij niet overtuigd dat er zo’n groot veiligheidsrisico is. In de afgelopen 40 jaar is er nog nooit iemand gewond geraakt door een boom in de Waterleidingduinen. Om nu maar de meest prachtige bomen te kappen gaat veel te ver.


Nu al zijn veel bomen gemerkt, daar zitten oude, landschappelijk belangrijke bomen bij. Zelfs monumentale bomen die in de gemeente Bloemendaal en Zandvoort beschermd zouden zijn en alleen met een kapvergunning gekapt mogen worden na goedkeuring door B&W. Het is de vraag of de Waternet in de Waterleidingduinen wat binnen de grenzen van Bloemendaal en Zandvoort ligt deze regels mag negeren.

De bosbeheervisie is juridisch gezien geen visie. Een dusdanig uitgebreid plan moet
onderdeel zijn van het beheersplan Natura 2000 Kennemerland-Zuid.  Dan is er normale
democratische inspraak mogelijk. Het feit dat er al bomen gemerkt zijn en de kap vanaf september zal plaatsvinden geeft al aan dat het hier geen visie betreft maar een beheersplan wat thuishoort bij het beheersplan Kennemerland-Zuid.

Het bosbeheervisie rapport is geschreven door een bosbouwer, logisch dat het omvormen tot een productiebos als uitgangspunt wordt genomen.

Bomen die worden gekapt moeten minimaal blijven liggen. Dat is erg belangrijk voor de kringloop van het bos. De visie gaat veel te veel uit van houtproductie zodat de bomen inclusief voedingstoffen verdwijnen. De samenstelling van het bos kan daardoor langzaam maar zeker veranderen wat zelfs gevolgen heeft voor rupsen en vlinders.

In de Waterleidingduinen is al voor de bosbeheervisie klaar was enorm veel gekapt.

 • bij de sterrenwacht
 • bij de plantage (Bremraapveldje)
 • in het Mosterdbos, duidelijk beloofd dat er niet in het Mosterdbos gekapt zou worden. Toch zijn hier hele oude eiken gekapt. Dit zijn geen exoten en deze stonden niet langs het pad
 • rond ingang Pannenland
 • aalscholverkolonie bij de Renbaan
 • bij 70bunders
 • rond de wegen van het Rozenwater / Stokmansdel / Elzenvlak

Te weinig rekening wordt gehouden met de natuurwaarden van die bossen.

Juist die grotere bospercelen zijn vanwege hun leeftijd interessant voor roofvogels, Zwarte mezen, Boommarters (en laatst kwamen we na jaren ook weer een paartje Zwarte spechten tegen in het duin). Kappen in zulke bossen heeft daarom soms grote gevolgen voor individuele soorten en is taboe in natuurbeheer.

Ook deze majestueuze, landschappelijk belangrijke Esdoorn zal worden gekapt (locatie Renbaanveld)

Benodigde ontheffingen voor kap in Natura 2000-gebied ontbreken vaak en als er ontheffingen aangevraagd worden, worden beschermde dieren daar vaak uit weggelaten. Wij vermoeden opzettelijk omdat Waternet wel op de hoogte wordt gesteld van hun aanwezigheid door o.a de Vogelwerkgroep. Ook de dennen die gekapt zijn vormen geen gevaar en stonden niet langs paden en wegen. Waarbij onduidelijk is wanneer een boom gevaar oplevert. Richtlijnen voor stadsparken zijn niet van toepassing in een beschermd natuurgebied.

Waar gekapt wordt betreft het veel populieren maar ook Esdoorns. Volgens alle floristische handboeken is de Esdoorn inheems en kan dus niet met het argument dat het een exoot betreft worden gekapt. Er wordt dus volop gekapt in de bosgebieden. Met name oude Esdoorns zijn zonde, een soort als de Appelvink is daar afhankelijk van en juist de laatste jaren nam deze soort sterk toe, waarschijnlijk door die oudere Esdoorns.

Wat in ieder geval  bespaard moet worden zijn de oude Abelen omdat daar veel holen in zitten en deze van belang zijn voor o.a. spechten, uilen, marters, vleermuizen en Roodstaartjes.

Momenteel lijkt er vooral gekapt te worden voor pure houtoogst, vandaar dat Waternet de gekapte bomen ook zelden laat liggen (wat beter zou zijn voor de bosbodem). Echter goed overleg blijft nu uit, er wordt gekapt wat men aan hout wil hebben, men kijkt niet naar natuurwaarden of beschermde soorten, de meeste plekken waar gekapt wordt hebben niets te maken met het herstel van het habitat Grijs duin. Dit zal alleen maar erger worden als Waternet de bossen ‘echt’ voor houtproductie mogen gaan gebruiken zoals ze nu al stiekem doen onder de noemer exotenbeheer of padenbeheer.

Bronnen.

bosbeheer visie Waterleidingduinen 2017
bosbeheervisie 2017-2027

13 comments

 • Oeps!! Beste mensen, geen goed plan…………………
  Ihkv broedmogelijkheden, natuurbehoud etc. is het kappen van deE bossen niet fijn.
  Productiehout is hier niet aan de orde, dus doe dat op een ander plekje??

  Gewoon…..FF NIET!!!!

 • Volgens mij is de wettelijke tegeling, dat ook in Natura 2000 gebieden, de eigenaren zelf bepalen hoe ze hun bosbeheer regelen, met dien verstande dat zij zich moeten houden aan de wetgeving van de nieuwe Wet Natuurbescherming en dat de Provincie daar als bevoegd gezag op toekijkt.

  1. Als er significante effecten te verwachten zijn dan moet er een vergunning worden aangevraagd. In een natuurgebied een productiebos maken is in onze ogen een grote verandering die vergunningsplichtig is. Gezien alle commotie onder vogelaars, ecologen en biologen naar de gevolgen van dit bosbeheerplan is er ook alle reden om een vergunning te vragen zodat deskundigen buiten Waternet om ook de kans krijgen om via een zienswijze hun mening te geven.

 • Ongelooflijk dit. Praatjes hebben over natuurbeheer in andere landen, terwijl ze hier alles kapot maken die dwazen. Eerst herten afknallen nu de bomen weghakken. Ik kwam er graag, nu niet meer.

 • Ongelooflijk dit. Praatjes hebben over natuurbeheer in andere landen, terwijl ze hier alles kapot maken die dwazen. Eerst herten afknallen nu de bomen weghakken. Ik kwam er graag, nu niet meer.

 • Ik ben absoluut tegen bomenkap. Ernstige kortzichtige plannen. Bomen met de productie van zuurstof, zorgen dat wij in dit druk bevolkt landje kunnen ademen.

 • Ik heb hier geen woorden voor…van kinds af aan komen we al in dit mooie gebied en we hebben het door de jaren heen alleen maar mooier en voller zien worden. Maar sinds LIFE 2000 is het alleen maar bergafwaarts gegaan. We moeten nu toezien hoe dit prachtige natuurgebied stapsgewijze en doelgericht wordt vernietigd, onder mooie praatjes als ‘verrijking van het duin’ , blonde duintjes mogen weer stuiven’ , ‘mooie vergezichten’ en ‘stuifduinen en terugkeer van het bosviooltje en libelle ‘ en meer van dat soort gezwam. Terwijl het alleen maar gaat om houtproductie en zelfs de meest monumentale en oude bomen nu in gevaar zijn. En dat dus ook voor alle natuurgebieden die ons kleine landje heeft…..dit moet toch gestopt kunnen worden.

 • Wij liepen hier de laatste 31 jaar met grote vreugde. We genoten van de enorme diversiteit in vegetatie en het fijnmazige en geheimzinnige oude netwerk van paden en paadjes. Sinds de grootschalige ingrepen in het landschap zijn nu grote delen van het gebied kale vlaktes waar we met pijn in hart hart lopen. Oude paden zijn verdwenen. En wat is er veel prachtige vegetatie liefdeloos op de schop gegaan. Er is niet alleen een vreemdelingenhaat gaande tegen ‘exoten’ als abelen, esdoorns en dennen maar ook de ‘inheemse’ vegetatie werd niet ontzien. Veel prachtig duindoornstruweel met kardinaalsmuts, vlierbes en berk is totaal verwijderd om plaats te maken voor een kale grasvlakte als van een golfbaan. Zoals bij de aalscholverkolonie Renbaanveld. Het zal tientallen jaren duren voordat er iets van de oude luister terugkeert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *