2017 Bomenvisie Waterleidingduinen

 Waternet maakt bomenvisie bekend.

April 2017.

Dood en levend hout dient het natuurbos, niet de vermolmde bankjes van de recreant.

Dit prachtige Esdoornbos is reeds aangestipt om te worden gekapt (locatie Renbaanveld, nabij van der Vlietkanaal)

Waternet heeft in april 2017 de bosbeheervisie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiekpunten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, verder is er verder geen overleg geweest met de klankbordgroep. Waternet stelt geen prijs op verder overleg.

Dat ervaren wij als zorgwekkend.
De Waterleidingduinen wordt deels gezien als een productiebos. In onze ogen mag een Natura 2000-natuurgebied nooit en te nimmer een productiebos worden.


STEUN dit PROJECT financieel. Met een kleine bijdrage help u al enorm.

Donaties voor dit project worden gebruikt voor juridische kosten


Volkomen krom, dat waar de overheidsbossen al voornamelijk de houtproductie ten dienste staan (de staatsbossen: voor minimaal tweederde dienen deze houtproductiefunctie, en het eenderde deel waar het accent op natuurbeheer ligt, moet eveneens enige houtoogst leveren) daarnaast Natura 2000-gebieden een ”continu houtstroom” moeten gaan geven (bron; blz. 50 van de Bosvisie AWD 2016-2027). Zie ook Waternet infopagina bosbeheer.

Waternet wil aan “duurzame houtwinning” gaan doen en de bossen dus in productiebossen gaan omvormen.

Waternet wil volgens hun plannen zelfvoorzienend zijn qua hout. Dit is zeer zorgelijk omdat niemand weet om hoeveel hout het gaat en op welke manier de natuurwaarden gewaarborgd worden. Zoals het nu gaat zien we aan de enorme kap van populieren al dat nergens rekening mee gehouden wordt, het hout verkocht wordt aan aannemers en dat veel holenbroeders verdwijnen.

 


Waternet wil bomen kappen die onveilig zouden zijn. De achterliggende gedachte is hier dat recreëren veilig moet zijn.  In de bomenvisie is echter geen duidelijk richtlijn te vinden wanneer een boom als onveilig wordt gezien wat willekeur in de hand kan werken. Daarnaast zijn wij niet overtuigd dat er zo’n groot veiligheidsrisico is. In de afgelopen 40 jaar is er nog nooit iemand gewond geraakt door een boom in de Waterleidingduinen. Om nu maar de meest prachtige bomen te kappen gaat veel te ver.


Nu al zijn veel bomen gemerkt, daar zitten oude, landschappelijk belangrijke bomen bij. Zelfs monumentale bomen die in de gemeente Bloemendaal en Zandvoort beschermd zouden zijn en alleen met een kapvergunning gekapt mogen worden na goedkeuring door B&W. Het is de vraag of de Waternet in de Waterleidingduinen wat binnen de grenzen van Bloemendaal en Zandvoort ligt deze regels mag negeren.

De bosbeheervisie is juridisch gezien geen visie. Een dusdanig uitgebreid plan moet
onderdeel zijn van het beheersplan Natura 2000 Kennemerland-Zuid.  Dan is er normale
democratische inspraak mogelijk. Het feit dat er al bomen gemerkt zijn en de kap vanaf september zal plaatsvinden geeft al aan dat het hier geen visie betreft maar een beheersplan wat thuishoort bij het beheersplan Kennemerland-Zuid.

Het bosbeheervisie rapport is geschreven door een bosbouwer, logisch dat het omvormen tot een productiebos als uitgangspunt wordt genomen.

Bomen die worden gekapt moeten minimaal blijven liggen. Dat is erg belangrijk voor de kringloop van het bos. De visie gaat veel te veel uit van houtproductie zodat de bomen inclusief voedingstoffen verdwijnen. De samenstelling van het bos kan daardoor langzaam maar zeker veranderen wat zelfs gevolgen heeft voor rupsen en vlinders.

In de Waterleidingduinen is al voor de bosbeheervisie klaar was enorm veel gekapt.

 • bij de sterrenwacht
 • bij de plantage (Bremraapveldje)
 • in het Mosterdbos, duidelijk beloofd dat er niet in het Mosterdbos gekapt zou worden. Toch zijn hier hele oude eiken gekapt. Dit zijn geen exoten en deze stonden niet langs het pad
 • rond ingang Pannenland
 • aalscholverkolonie bij de Renbaan
 • bij 70bunders
 • rond de wegen van het Rozenwater / Stokmansdel / Elzenvlak

Te weinig rekening wordt gehouden met de natuurwaarden van die bossen.

Juist die grotere bospercelen zijn vanwege hun leeftijd interessant voor roofvogels, Zwarte mezen, Boommarters (en laatst kwamen we na jaren ook weer een paartje Zwarte spechten tegen in het duin). Kappen in zulke bossen heeft daarom soms grote gevolgen voor individuele soorten en is taboe in natuurbeheer.

Ook deze majestueuze, landschappelijk belangrijke Esdoorn zal worden gekapt (locatie Renbaanveld)

Benodigde ontheffingen voor kap in Natura 2000-gebied ontbreken vaak en als er ontheffingen aangevraagd worden, worden beschermde dieren daar vaak uit weggelaten. Wij vermoeden opzettelijk omdat Waternet wel op de hoogte wordt gesteld van hun aanwezigheid door o.a de Vogelwerkgroep. Ook de dennen die gekapt zijn vormen geen gevaar en stonden niet langs paden en wegen. Waarbij onduidelijk is wanneer een boom gevaar oplevert. Richtlijnen voor stadsparken zijn niet van toepassing in een beschermd natuurgebied.

Waar gekapt wordt betreft het veel populieren maar ook Esdoorns. Volgens alle floristische handboeken is de Esdoorn inheems en kan dus niet met het argument dat het een exoot betreft worden gekapt. Er wordt dus volop gekapt in de bosgebieden. Met name oude Esdoorns zijn zonde, een soort als de Appelvink is daar afhankelijk van en juist de laatste jaren nam deze soort sterk toe, waarschijnlijk door die oudere Esdoorns.

Wat in ieder geval  bespaard moet worden zijn de oude Abelen omdat daar veel holen in zitten en deze van belang zijn voor o.a. spechten, uilen, marters, vleermuizen en Roodstaartjes.

Momenteel lijkt er vooral gekapt te worden voor pure houtoogst, vandaar dat Waternet de gekapte bomen ook zelden laat liggen (wat beter zou zijn voor de bosbodem). Echter goed overleg blijft nu uit, er wordt gekapt wat men aan hout wil hebben, men kijkt niet naar natuurwaarden of beschermde soorten, de meeste plekken waar gekapt wordt hebben niets te maken met het herstel van het habitat Grijs duin. Dit zal alleen maar erger worden als Waternet de bossen ‘echt’ voor houtproductie mogen gaan gebruiken zoals ze nu al stiekem doen onder de noemer exotenbeheer of padenbeheer.

Bronnen.

bosbeheer visie Waterleidingduinen 2017
bosbeheervisie 2017-2027

14 comments

 • Oeps!! Beste mensen, geen goed plan…………………
  Ihkv broedmogelijkheden, natuurbehoud etc. is het kappen van deE bossen niet fijn.
  Productiehout is hier niet aan de orde, dus doe dat op een ander plekje??

  Gewoon…..FF NIET!!!!

 • Volgens mij is de wettelijke tegeling, dat ook in Natura 2000 gebieden, de eigenaren zelf bepalen hoe ze hun bosbeheer regelen, met dien verstande dat zij zich moeten houden aan de wetgeving van de nieuwe Wet Natuurbescherming en dat de Provincie daar als bevoegd gezag op toekijkt.

  1. Als er significante effecten te verwachten zijn dan moet er een vergunning worden aangevraagd. In een natuurgebied een productiebos maken is in onze ogen een grote verandering die vergunningsplichtig is. Gezien alle commotie onder vogelaars, ecologen en biologen naar de gevolgen van dit bosbeheerplan is er ook alle reden om een vergunning te vragen zodat deskundigen buiten Waternet om ook de kans krijgen om via een zienswijze hun mening te geven.

 • Ongelooflijk dit. Praatjes hebben over natuurbeheer in andere landen, terwijl ze hier alles kapot maken die dwazen. Eerst herten afknallen nu de bomen weghakken. Ik kwam er graag, nu niet meer.

 • Ongelooflijk dit. Praatjes hebben over natuurbeheer in andere landen, terwijl ze hier alles kapot maken die dwazen. Eerst herten afknallen nu de bomen weghakken. Ik kwam er graag, nu niet meer.

 • Ik ben absoluut tegen bomenkap. Ernstige kortzichtige plannen. Bomen met de productie van zuurstof, zorgen dat wij in dit druk bevolkt landje kunnen ademen.

 • Zijn ze nou helemaal gek geworden ,wie bedenkt deze waanzin , productiebos ,veiligheid voor toeristen , dit gaat gewoon weer om de poen .ze hebben bio massa tekort voor de amsterdamse biocentrale dus hup kappen maar die boel ,dag vogels dag bloemen ,zie uitzending ZEMBLA , Je bent toch niet goed snik als dit soort misdadige dingen doet ..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *