Auteur: harry

Grote zorgen over plannen grootschalige bomenkap in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Waternet is november-december  2018 de nieuwe bosbeheervisie aan het afronden. Deze bosbeheervisie legt de wijze waarop de bossen de komende jaren beheerd zullen vast. Hoewel het plan nog niet definitief is goedgekeurd door gemeente Amsterdam is er al steeds meer duidelijk wat Waternet van plan is. Dit is af te leiden uit de conceptversies die Waternet niet openlijk wil publiceren.

Hoe kan het dat zulke ingrijpende belasting verslindende plannen voor een natura 2000 gebied, vol beschermde habitattypen en beschermde soorten, niet vergunning plichtig zijn en niet openlijk aangekondigd worden?

lees meer…..

Vlieland ontziet Tapuiten past fietspad tracé aan

In juni 2017 maakte Vlieland bekend een fietspad langs de kust meer landinwaarts te willen  verleggen. De nieuwe route zou echter dwars door een Tapuiten populatie voeren met nadelige gevolgen voor die populatie.

Na kritiek hierop zijn de plannen aangepast en wordt het fietspad meer landinwaarts gelegd wat de Tapuiten ontziet. Het verleggen van het fietspad past in een groter plan. Vlieland wil het aantal broedende Tapuiten verhogen, meer konijnen en de kwaliteit van de duinen verhogen.

lees meer ….

Fietsen voor mensen met een beperking

We willen de gemeenteraad Amsterdam vragen af te zien van het voornemen om de regeling voor mensen met een beperking uit te breiden naar fietsen op ONverharde paden. De huidige regeling voldoet goed, er kan gefietst worden op alle verharde paden, 35 kilometer in totaal. Vrijwilligers vragen de bezoekers hun mening, er is een handtekening lijst.
Lees meer  hierover …..

Rechtszaak verloren, 1400 bomen worden gekapt.

Rechtszaak over 1400 bomen verloren.

De 1400 bomen zullen gekapt worden, waarschijnlijk in de week van 15 januari 2018 al.

Het gaat alleen over de PAS-wet, dus de stikstof vermindering. De soortenbescherming telt amper mee in de uitspraak. Dat had de rechter ook uitgelegd; in een vovo (voorlopige voorziening, kort geding) komt de rechter niet toe aan een diepgaande behandeling. En daar gaat het nu juist om; de soorten zoals zandhagedis en nauwe korfslak die hier het onderspit delven en gedood zullen worden.

Daarnaast zijn het gewoon mooie gezichtsbepalende bomen waar veel bezoekers veel waarde aan hechten.

Toch is het een onlogische uitspraak. Een vovo is bedoeld om hangende de beroepsprocedure de zaak even stil te leggen omdat het om onomkeerbare zaken gaat. Nou zou je toch denken dat bomenkap onomkeerbaar is en het doden van beschermde soorten ook.

We gaan door met de vervolgprocedure. We moeten daar juridisch wel voldoende belang bij hebben. Het is voor stichting Natuurbelang en de natuur belangrijk dat er een duidelijke uitspraak komt in hoeverre beschermde diersoorten meetellen bij bomenkap in het kader van de PAS wetgeving. Dus als het juridisch mogelijk is en zinvol is gaan we door. Wij toonden aan dat zowel de zandhagedis als de nauwe korfslak flink schade zullen ondervinden van de bomenkap. Dat telde naar onze mening bij deze rechtszaak onvoldoende mee.

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat onder het mom van de PAS, de aanpak stikstof er zoveel kan en mag in beschermde natuurgebieden. De bescherming van soorten lijkt onbelangrijk. Grote oude gezichtsbepalende bomen worden zonder meer gekapt, het maakt niet meer uit lijkt het wel. Waar je in een stad voor elke boom een vergunning nodig hebt is het in natuurgebieden blijkbaar geen probleem om 80 jaar oude bomen te kappen.

De rechtszaak tegen het fietspad door de waterleidingduinen werd door ons gewonnen en de aaanleg ging niet door omdat er veel zandhagedissen op die plaats voorkwamen. De kap van deze bomen gebeurt op een plaats, langs de waterwin-kanalen, waar op dit moment veel zandhagedissen in winterslaap zijn. Nu telt dat blijkbaar niet mee, onbegrijpelijk!

Vegelijkbaar; een eerste versie van het fietspad door de Waterleidingduinen ging niet door omdat er nauwe korfslakken voorkwamen langs de rand. Die zitten er nu ook volop, bij de populieren, dat toonden wij aan. Maar maakt blijkbaar niet uit voor de rechter of Waternet.

Toekomst.

Maar er staan nog vele meer grote ingrijpende kap plannen op stapel in de Waterleidingduinen in 2018. Deze 1400 bomen is maar het begin. De bosbeheervisie versie 1.0 hebben we vorig jaar weten tegen te houden via de gemeenteraad Amsterdam maar daar komt in 2018 een herziene versie van uit. Van wat we er al van gezien hebben belooft dat ook al niet vele goeds. Weer veel bomenkap plannen in de eikenbossen. Dus ook daar in die oude bossen moet er weer verjongd worden volgens Waternet, wij denken dat het veel beter is om te wachten tot de damherten stand lager is en dan nog eens te kijken hoe het ervoor staat. Kappen in eikenbossen is sowieso ecologisch moeilijk te verdedigen volgens ecologen die ons adviseren.

Maar als Waternet de PAS-wet er weer bij haalt kan er veel, helaas

Maar we blijven strijdbaar. We zullen Amsterdam op de hoogte stellen. want al heeft Waternet de wet nu aan zijn kant, Amsterdam kan als eigenaar van het gebied een andere mening hebben en de bomen wel belangrijk vinden.

Versie 1.0 van de bosbeheervisie van 2017 is door Amsterdam tegengehouden. Daar hebben we veel voor gedaan, politici goed geïnformeerd en de nadelen laten zien. Dat is hoopvol. Maar we hebben aan Waternet een vervelende tegenstander die wel zegt dat de natuur voorop staat maar in de praktijk dat niet laat blijken.

Waterleidingduinen kap 1400 bomen

 

Bomenkap uitgesteld tot rechtszaak Waterleidingduinen

Stichting Natuurbelang heeft een rechtszaak aangespannen tegen Waternet om de dreigende kap van 1400 bomen langs de waterwinkanalen te verhinderen. 8 januari 2018 zal de zaak behandeld worden in de rechtbank in Haarlem.
Het gaat om grote volwassen bomen waaronder populieren en groepen esdoorns. De reden van de kap volgens Waternet zou de negatieve invloed van bladeren zijn op het Grijs duin. Dit is echter te betwijfelen en niet wetenschappelijk onderbouwd voor de bomen die vaak op flinke afstand van dat Grijs duin staan.  Korfslakken die volop aanwezig zijn langs de kanalen zullen gedood worden, evenals ingegraven zandhagedissen. Onderzoek hiernaar is onvolledig uitgevoerd.

De bomenkap wordt gedaan in het kader van PAS, de aanpak van stikstof. Stikstof die vrijkomt o.a. door veeteelt en autowegen. Voor PAS werkzaamheden is geen vergunning noodzakelijk.

meer informatie en achtergronden.

 

 

 

Hoorcommissie stelt ons deels in het gelijk

5 augustus 2017.

Wij hebben 20 juli 2017 ons standpunt over het doodschieten van de konijnen nader toegelicht aan de hoorcommissie van de provincie Noord-Holland. Belangrijk punt was de bespreking van een hek rondom het terrein en wegvangen van de konijnen als alternatief  voor jagen. De commissie stelt ons deels in het gelijk. De provincie moet de vergunning nader toelichten omtrent de punten veiligheid en andere bevredigende oplossingen.

Lees het hele artikel

 

fietspad in Vlieland bedreigt Tapuit

De gemeente Vlieland wil een stuk fietspad te verleggen. Dit gaat ten koste van tenminste 2 tapuiten territoria die aan weerszijden van het einde van het pad van 20 in de zone broeden waar dit nieuwe tracé doorheen wordt gelegd.

Tapuit heeft in de natura 2000 Vlieland beheerplan een instandhoudingsdoel. Met uitbreiding naar 35 paar!! De huidige Vlielandse populatie schommelt jaarlijks tussen de 18 en 22 paar.

Wanneer dit plan wordt goedgekeurd en ten uitvoer wordt gebracht zal dit ten koste gaan van 2 paar op deze al zo kwetsbare populatie, en is deze instandhoudingsdoel een papieren tijger en gebakken lucht.

De reden voor verleggen is het overstuivende zand wat van het Noordzeestrand komt van de strandovergang aan het eind van het pad van 20, en de inspanning en kosten om dit steeds weer zandvrij/schoon te maken.

Er is door het ecologisch adviesbureau Zumkher een ecologisch “bureau rapport” geschreven waarin oude gegevens worden gebruikt.

lees meer.

 

Mountainbike chaos in het bos

Copyright Telegraaf. Chaos in het bos door mountainbike

Artikel in de telegraaf. Chaos in het bos door mountainbikers. Liefst 89 keer gingen mountainbikers vorig jaar in Noordwijkerhout op de bon omdat ze zich in de bossen misdroegen, vaker nog worden waarschuwingen uitgedeeld. Steeds meer mensen willen recreëren in de natuur legt Natuurmonumenten uit.
Onze mening hierover. Het is Natuurmonumenten die veel van haar beheerde gebieden openstelt voor mountainbikers. Een enquête 2 jaar geleden die Natuurmonumenten zelf heeft gehouden onder 40.000 recreanten gaf al aan dat er spanningen zijn. Daar is dus weinig mee gedaan behalve nog meer MTB routes openstellen in natuurgebieden. De problemen zouden voornamelijk psychisch zijn, wandelaars moeten er maar aan wennen. Kruisingen tussen MTB paden en wandelpaden blijven gevaarlijk, vooral als er families met kleine kinderen lopen. Natuurbeheerders hebben er boodschap aan, Staatsbosbeheer legt in de Schoolse Duinen 17 km extra MTB tracé aan.Die kruist 64 zeer drukke wandelpaden. Zie ook MTB Schoorlse Duinen

Reactie.

Schoorlse Duinen MTB tracé

Helaas heeft Staatsbosbeheer toch weer een nieuwe aanvraag ingediend voor het circa 17 km lange tracé door het meest oostelijke deel van de Schoorlse Duinen. Door de uitspraak van de Raad van State is de route naar aanleiding van een bezwaarprocedure die wij aanspanden op een aantal plaatsen verlegd. Onvoldoende volgens ons. Er zijn nog steeds tientallen kruisingen met wandelpaden wat gevaar oplevert en de route doorkruist nog steeds beschermd habitat. Er blijven gevolgen voor de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor maar tot nu toe heeft Staatsbosbeheer geen gehoor gegeven aan onze wens tot overleg.

lees hier meer 

Texel bezwaar

Het bezwaar tegen de vergunning van 100 km mountainbike route door Texel is deels overgenomen door de provincie. Echter op een aantal belangrijke punten is het bezwaar ongegrond verklaard. Vooral in het noordelijk deel van de route waar veel vogels broeden en waar de MTB route direct langs het duin gaat zien wij een probleem en komen we  (nog) niet tot een compromis. Er staat daar geen hek en de goedwillende MTB’ers uitgezonderd zullen er genoeg MTB ‘ers van de wal zijn die de verleiding niet kunnen weerstaan het duin in te gaan. Wij stappen daarom naar de rechter.  lees hier meer.