Categorie: Geen categorie

Grote zorgen over plannen grootschalige bomenkap in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Waternet is november-december  2018 de nieuwe bosbeheervisie aan het afronden. Deze bosbeheervisie legt de wijze waarop de bossen de komende jaren beheerd zullen vast. Hoewel het plan nog niet definitief is goedgekeurd door gemeente Amsterdam is er al steeds meer duidelijk wat Waternet van plan is. Dit is af te leiden uit de conceptversies die Waternet niet openlijk wil publiceren.

Hoe kan het dat zulke ingrijpende belasting verslindende plannen voor een natura 2000 gebied, vol beschermde habitattypen en beschermde soorten, niet vergunning plichtig zijn en niet openlijk aangekondigd worden?

lees meer…..

Vlieland ontziet Tapuiten past fietspad tracé aan

In juni 2017 maakte Vlieland bekend een fietspad langs de kust meer landinwaarts te willen  verleggen. De nieuwe route zou echter dwars door een Tapuiten populatie voeren met nadelige gevolgen voor die populatie.

Na kritiek hierop zijn de plannen aangepast en wordt het fietspad meer landinwaarts gelegd wat de Tapuiten ontziet. Het verleggen van het fietspad past in een groter plan. Vlieland wil het aantal broedende Tapuiten verhogen, meer konijnen en de kwaliteit van de duinen verhogen.

lees meer ….

Fietsen voor mensen met een beperking

We willen de gemeenteraad Amsterdam vragen af te zien van het voornemen om de regeling voor mensen met een beperking uit te breiden naar fietsen op ONverharde paden. De huidige regeling voldoet goed, er kan gefietst worden op alle verharde paden, 35 kilometer in totaal. Vrijwilligers vragen de bezoekers hun mening, er is een handtekening lijst.
Lees meer  hierover …..

Bomenkap uitgesteld tot rechtszaak Waterleidingduinen

Stichting Natuurbelang heeft een rechtszaak aangespannen tegen Waternet om de dreigende kap van 1400 bomen langs de waterwinkanalen te verhinderen. 8 januari 2018 zal de zaak behandeld worden in de rechtbank in Haarlem.
Het gaat om grote volwassen bomen waaronder populieren en groepen esdoorns. De reden van de kap volgens Waternet zou de negatieve invloed van bladeren zijn op het Grijs duin. Dit is echter te betwijfelen en niet wetenschappelijk onderbouwd voor de bomen die vaak op flinke afstand van dat Grijs duin staan.  Korfslakken die volop aanwezig zijn langs de kanalen zullen gedood worden, evenals ingegraven zandhagedissen. Onderzoek hiernaar is onvolledig uitgevoerd.

De bomenkap wordt gedaan in het kader van PAS, de aanpak van stikstof. Stikstof die vrijkomt o.a. door veeteelt en autowegen. Voor PAS werkzaamheden is geen vergunning noodzakelijk.

meer informatie en achtergronden.

 

 

 

Hoorcommissie stelt ons deels in het gelijk

5 augustus 2017.

Wij hebben 20 juli 2017 ons standpunt over het doodschieten van de konijnen nader toegelicht aan de hoorcommissie van de provincie Noord-Holland. Belangrijk punt was de bespreking van een hek rondom het terrein en wegvangen van de konijnen als alternatief  voor jagen. De commissie stelt ons deels in het gelijk. De provincie moet de vergunning nader toelichten omtrent de punten veiligheid en andere bevredigende oplossingen.

Lees het hele artikel

 

fietspad in Vlieland bedreigt Tapuit

De gemeente Vlieland wil een stuk fietspad te verleggen. Dit gaat ten koste van tenminste 2 tapuiten territoria die aan weerszijden van het einde van het pad van 20 in de zone broeden waar dit nieuwe tracé doorheen wordt gelegd.

Tapuit heeft in de natura 2000 Vlieland beheerplan een instandhoudingsdoel. Met uitbreiding naar 35 paar!! De huidige Vlielandse populatie schommelt jaarlijks tussen de 18 en 22 paar.

Wanneer dit plan wordt goedgekeurd en ten uitvoer wordt gebracht zal dit ten koste gaan van 2 paar op deze al zo kwetsbare populatie, en is deze instandhoudingsdoel een papieren tijger en gebakken lucht.

De reden voor verleggen is het overstuivende zand wat van het Noordzeestrand komt van de strandovergang aan het eind van het pad van 20, en de inspanning en kosten om dit steeds weer zandvrij/schoon te maken.

Er is door het ecologisch adviesbureau Zumkher een ecologisch “bureau rapport” geschreven waarin oude gegevens worden gebruikt.

lees meer.

 

Schoorlse Duinen MTB tracé

Helaas heeft Staatsbosbeheer toch weer een nieuwe aanvraag ingediend voor het circa 17 km lange tracé door het meest oostelijke deel van de Schoorlse Duinen. Door de uitspraak van de Raad van State is de route naar aanleiding van een bezwaarprocedure die wij aanspanden op een aantal plaatsen verlegd. Onvoldoende volgens ons. Er zijn nog steeds tientallen kruisingen met wandelpaden wat gevaar oplevert en de route doorkruist nog steeds beschermd habitat. Er blijven gevolgen voor de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor maar tot nu toe heeft Staatsbosbeheer geen gehoor gegeven aan onze wens tot overleg.

lees hier meer 

Natuurbegraven, Bonnenpolder

 

Onlangs heeft een 2e gesprek met wethouder Eerdmans en Natuurbegraven Nederland b.v. (NBN) plaatsgevonden. Eerder was voorwaarde gesteld dat tijdens dit gesprek o.a. informatie verstrekt zou worden over het aantal graven en de locatie van de begraafplaats. Helaas is dit ook dit maal niet het geval geweest en werden er door NBN wederom slechts de zogenaamde voordelen van “natuurbegraven” genoemd.

Read More