Jaar: 2017

Bomenkap uitgesteld tot rechtszaak Waterleidingduinen

Stichting Natuurbelang heeft een rechtszaak aangespannen tegen Waternet om de dreigende kap van 1400 bomen langs de waterwinkanalen te verhinderen. 8 januari 2018 zal de zaak behandeld worden in de rechtbank in Haarlem.
Het gaat om grote volwassen bomen waaronder populieren en groepen esdoorns. De reden van de kap volgens Waternet zou de negatieve invloed van bladeren zijn op het Grijs duin. Dit is echter te betwijfelen en niet wetenschappelijk onderbouwd voor de bomen die vaak op flinke afstand van dat Grijs duin staan.  Korfslakken die volop aanwezig zijn langs de kanalen zullen gedood worden, evenals ingegraven zandhagedissen. Onderzoek hiernaar is onvolledig uitgevoerd.

De bomenkap wordt gedaan in het kader van PAS, de aanpak van stikstof. Stikstof die vrijkomt o.a. door veeteelt en autowegen. Voor PAS werkzaamheden is geen vergunning noodzakelijk.

meer informatie en achtergronden.

 

 

 

Hoorcommissie stelt ons deels in het gelijk

5 augustus 2017.

Wij hebben 20 juli 2017 ons standpunt over het doodschieten van de konijnen nader toegelicht aan de hoorcommissie van de provincie Noord-Holland. Belangrijk punt was de bespreking van een hek rondom het terrein en wegvangen van de konijnen als alternatief  voor jagen. De commissie stelt ons deels in het gelijk. De provincie moet de vergunning nader toelichten omtrent de punten veiligheid en andere bevredigende oplossingen.

Lees het hele artikel

 

fietspad in Vlieland bedreigt Tapuit

De gemeente Vlieland wil een stuk fietspad te verleggen. Dit gaat ten koste van tenminste 2 tapuiten territoria die aan weerszijden van het einde van het pad van 20 in de zone broeden waar dit nieuwe tracé doorheen wordt gelegd.

Tapuit heeft in de natura 2000 Vlieland beheerplan een instandhoudingsdoel. Met uitbreiding naar 35 paar!! De huidige Vlielandse populatie schommelt jaarlijks tussen de 18 en 22 paar.

Wanneer dit plan wordt goedgekeurd en ten uitvoer wordt gebracht zal dit ten koste gaan van 2 paar op deze al zo kwetsbare populatie, en is deze instandhoudingsdoel een papieren tijger en gebakken lucht.

De reden voor verleggen is het overstuivende zand wat van het Noordzeestrand komt van de strandovergang aan het eind van het pad van 20, en de inspanning en kosten om dit steeds weer zandvrij/schoon te maken.

Er is door het ecologisch adviesbureau Zumkher een ecologisch “bureau rapport” geschreven waarin oude gegevens worden gebruikt.

lees meer.

 

Mountainbike chaos in het bos

Copyright Telegraaf. Chaos in het bos door mountainbike

Artikel in de telegraaf. Chaos in het bos door mountainbikers. Liefst 89 keer gingen mountainbikers vorig jaar in Noordwijkerhout op de bon omdat ze zich in de bossen misdroegen, vaker nog worden waarschuwingen uitgedeeld. Steeds meer mensen willen recreëren in de natuur legt Natuurmonumenten uit.
Onze mening hierover. Het is Natuurmonumenten die veel van haar beheerde gebieden openstelt voor mountainbikers. Een enquête 2 jaar geleden die Natuurmonumenten zelf heeft gehouden onder 40.000 recreanten gaf al aan dat er spanningen zijn. Daar is dus weinig mee gedaan behalve nog meer MTB routes openstellen in natuurgebieden. De problemen zouden voornamelijk psychisch zijn, wandelaars moeten er maar aan wennen. Kruisingen tussen MTB paden en wandelpaden blijven gevaarlijk, vooral als er families met kleine kinderen lopen. Natuurbeheerders hebben er boodschap aan, Staatsbosbeheer legt in de Schoolse Duinen 17 km extra MTB tracé aan.Die kruist 64 zeer drukke wandelpaden. Zie ook MTB Schoorlse Duinen

Reactie.

Schoorlse Duinen MTB tracé

Helaas heeft Staatsbosbeheer toch weer een nieuwe aanvraag ingediend voor het circa 17 km lange tracé door het meest oostelijke deel van de Schoorlse Duinen. Door de uitspraak van de Raad van State is de route naar aanleiding van een bezwaarprocedure die wij aanspanden op een aantal plaatsen verlegd. Onvoldoende volgens ons. Er zijn nog steeds tientallen kruisingen met wandelpaden wat gevaar oplevert en de route doorkruist nog steeds beschermd habitat. Er blijven gevolgen voor de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor maar tot nu toe heeft Staatsbosbeheer geen gehoor gegeven aan onze wens tot overleg.

lees hier meer 

Texel bezwaar

Het bezwaar tegen de vergunning van 100 km mountainbike route door Texel is deels overgenomen door de provincie. Echter op een aantal belangrijke punten is het bezwaar ongegrond verklaard. Vooral in het noordelijk deel van de route waar veel vogels broeden en waar de MTB route direct langs het duin gaat zien wij een probleem en komen we  (nog) niet tot een compromis. Er staat daar geen hek en de goedwillende MTB’ers uitgezonderd zullen er genoeg MTB ‘ers van de wal zijn die de verleiding niet kunnen weerstaan het duin in te gaan. Wij stappen daarom naar de rechter.  lees hier meer.

Zandhagedis schermen bij rechter

Principes zijn belangrijk. De groene zandhagedis schermen zijn na 1 jaar brieven schrijven eindelijk in januari 2017 verwijderd. Mede door toedoen van de PvdD in Amsterdam.  De schermen waren illegaal neergezet tijdens een juridische procedure. Hoewel ze nu weg zijn stappen we uit principe toch naar de rechter om toekomstige gelijkwaardige situaties te vermijden. Wij verschillen met de provinciale handhavingsdienst van mening of deze schermen nu wel of niet legaal zijn neergezet.

Lees er hier meer over. 

Waterleidingduinen fietspad

Het fietspad in de Waterleidingduinen gaat definitief niet door. Stichting Natuurbelang heeft hier 8 jaar voor gestreden. In 2009 werden 14.406 handtekeningen van wandelaars en bezoekers aangeboden aan de wethouder van Amsterdam en aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat mocht niet baten, het fietspad door de Waterleidingduinen werd toch aangenomen door de Amsterdamse raad. Groot verzet bleef er en juridische procedures volgden. Een tracé dat de klankbordgroep voorstelde sneuvelde al voordat de vergunning kon worden aangevraagd. Een vergunning voor een iets ander tracé is uiteindelijk door de rechter op 6 december 2016 vernietigd.

Read More

Natuurbegraven, Bonnenpolder

 

Onlangs heeft een 2e gesprek met wethouder Eerdmans en Natuurbegraven Nederland b.v. (NBN) plaatsgevonden. Eerder was voorwaarde gesteld dat tijdens dit gesprek o.a. informatie verstrekt zou worden over het aantal graven en de locatie van de begraafplaats. Helaas is dit ook dit maal niet het geval geweest en werden er door NBN wederom slechts de zogenaamde voordelen van “natuurbegraven” genoemd.

Read More

Bomenkap Waterleidingduinen

 Waternet maakt bosvisie bekend.

April 2017.

Dood en levend hout dient het natuurbos, niet de vermolmde bankjes van de recreant.

Waternet heeft in april 2017 de bosbeheer visie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiek punten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, er geen verder overleg geweest met de klankbordgroep

lees verder…

bosbeheervisie 2017-2027